Skoči na glavno vsebino
+386 (0)2 88 79 700

Svet šole

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.

 Pristojnosti sveta zavoda:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda;
 • sprejema program razvoja zavoda;
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ;
 • o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev;
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet zavoda šteje 11 članov:

 • 5 predstavnikov šole,
 • 3 predstavnike staršev in
 • 3 predstavnike ustanovitelja.

Svet šole: predsednik ga. Vera Vačovnik, podpredsednik g. Janez Čas.

Sestavljen je iz petih predstavnikov delavcev šole, treh predstavnikov ustanovitelja in treh predstavnikov staršev:

PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE

Matična šola:

 1. Damijan PERUŠ
 2. Vera VAČOVNIK
 3. Irena VEZONIK

Podružničnih šol:

 • Tjaša LIPOVNIK

Vrtcev:

 • Petra GARMUT

PREDSTAVNIKI STARŠEV 

 • Matične šole: Maja ŠARMAN
 • Podružničnih šol: Urška PETAR
 • Vrtcev: Danijela ČREŠNIK

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

 1. Zvonko GRUBELNIK
 2. Janez ČAS
 3. Jernej SELIČ
Dostopnost